LEK

Utvikling av sosial kompetanse gjennom LEK

UTVIKLING AV SOSIAL KOMPETANSE GJENNOM LEK

 • Det viktigste er å få leke!
 • Gjennom lek utvikler barn sosial kompetanse.
 • Lek er barns primære arena for å uttrykke seg.
 • Den er viktig for å etablere en god selvfølelse og en følelse av kompetanse og mestring.
 • Like viktig som å få leke er å få være med å leke. Får å få venner må man selv være en venn. Det betyr at man må kunne sosiale spilleregler: Samarbeide, vente på tur, dele med andre, ha medfølelse, trøste og hjelpe andre, kunne kompromisse men også hevde seg selv positivt.
 • Barn trenger mer enn venner for å utvikle leken sin. De trenger tilstedeværende, tilgjengelige og nære voksne. Det er sammen med voksne barn lærer seg rollelek, den vanskeligste og kanskje viktigste leken i livet. Derfor er det en generasjonsplikt å lære barn å leke!
 • Samarbeidsevnen er viktig i rolleleken og tre prinsipper er sentrale i dette arbeidet: Enighet, gjensidighet og turtaking.
 • Barnehagen må organisere sin virksomhet slik at barna får rikelig med tid, rom og materialer for ulike former for lek.
 • Barna må få opplevelser som stimulerer fantasi, kreativitet og evne til å leke.
 • Leken har stor betydning for barns sosiale relasjoner. I leken skaper barnet situasjoner som hjelper det med å håndtere virkelighetens krav, og i leken kan barnet prøve seg frem for å oppdage og bli klar over seg selv. Altså, bli kjent med seg selv og omverdenen.
 • Lek og evne til empati er nært forbundet.

Gjennom leken lærer barna:

 • Å samarbeide
 • Løse konflikter
 • Evne til medfølelse med andre
 • Får styrket selvbilde ved å speiles i andre – ved responsen de får fra andre på sin egen adferd.

Barna må få mulighet til å velge venner – og hva de vil leke. Da får de mulighet til å bli kjent med seg selv og se konsekvensene av egne handlinger.

ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I ULIKE ALDERSGRUPPER

Vi arbeider med sosial kompetanse fra barna begynner i barnehagen, og gjennom et helt liv i barnehagen. Det starter når de kommer inn i barnehagen som 1-åringer.

Sosial kompetanse er en del av hverdagslivet og rutinene, og arbeides med kontinuerlig. For å sikre progresjon og at arbeidet tilpasses den enkelte aldersgruppe, har vi valgt å dele barn i aldersgrupper 2 dager pr. uke.

Vi arbeider med sosial kompetanse på følgende måte i de ulike aldersgruppene:

1-2 årsgruppa:

 • Rom som gir mulighet for å bruke kroppen.
 • Opplevelser som stimulerer sanseopplevelser.
 • Vennskap.
 • Aktivt språkmiljø: Musikk, sanger, rim og regler, enkle billedbøker og språkaktive voksne – verbalt og nonverbalt.

3 og 4 årsgruppa:

 • Samtaler om turer og opplevelser.
 • Stimulere barn til å meddele seg verbalt på eget initiativ og være i dialog over kortere tid med andre.
 • Selvstendighetstrening ift påkledning.
 • Bruke språket aktivt i samhandling og lek med andre.
 • Samtale, fortelling og formulering av egne ønsker vektlegges.
 • Sanger, rim og regler brukes aktivt > lek med språket, tøyseord.
 • De voksne skal invitere til samtale og refleksjon.
 • Øve på å sitte i ro i en periode – og lytte til bøker.

5-årsgruppa:

Følger årshjul for OBS og systematisk språkstimulering – utarbeider ½ årsplaner på bakgrunn av disse dokumentene og barnehagens årsplan.

Vi blir aldri ferdig utlært på egen relasjonskompetanse. Den må stadig opp til revisjon og fornying. De voksnes evne til å reflektere over seg selv og egen væremåte er viktig. På den måten får vi bevisste voksne som vet og kan, og vil møte barn på en måte som gjør de i stand til å mestre livet og utvikle seg positivt.

De voksne har et særlig ansvar for å sørge for at barn får delta i lek og på den måten får viktige samspillerfaringer med andre barn. Voksne må bidra til at humor og glede blir viktige kjennetegn ved barnas tilstedeværelse i barnehagen.

En profesjonell voksen deltar i blant, griper inn i blant. I blant bare støtter den voksne opp om leken og skaffer rekvisitter. I blant skal den voksne knapt se og absolutt ikke forstyrre. Mange voksne opptrer nettopp slik i kraft av sin følsomhet, innlevelse og intuisjon.

Birgitta K. Olofson