Rammeplanen deler barnehagens periodiske innhold inn i sju fagområder. For å sikre et allsidig innhold forutsetter Rammeplanen at alle barn skal få del i innhold fra alle fagområdene hvert år. Vi skal gi noen eksempler på hvordan vi arbeider for at disse fagområdene skal være dekket. I alt vi gjør, tar vi hensyn til barnets alder, og prøver å dekke hver enkelt sine behov.

Disse fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Være gode forbilder for barna, tydelige i vårt språk. Bruke bøker, lese og prate om hva vi ser. Samlingsstunder hvor vi prater og synger mye. Være bevisst i rutinesituasjoner(måltider, stell, av- og påkledning), få i gang gode samtaler. Vi bruker Snakkepakken som er delt inn i 7 områder; kropp, klær, hus, dyr, farger, eventyr og mat.

Kropp, bevegelse og helse

La leken være dominerende og utforderende, både ute og inne. Oppfordre barna til å bruke kroppen, turer som gir utfordring. Også bruke gymsal. Legge vekt på kosthold, felles måltider. Samarbeide med foreldrene om viktigheten av et sunt kosthold. Legge grunnlag for gode rutiner angående hygiene.

Kunst, kultur og kreativitet:

La barna få kjennskap til ulike formingsaktiviteter, tilpasset alderen. Fokusere på farger. Høre på musikk, synge, danse, bruke enkle instrumenter. Bruke sangleker, rim og regler.

Natur, miljø og teknikk

La barna få oppleve naturen og nærmiljøet rundt barnehagen. Bruke ulike leker og hjelpemidler i det daglige. Formidle interesse for planter og dyr, for eksempel ved å plante frø, gi fuglene mat osv.

Etikk, religion og filosofi

Formidle våre kristne grunnverdier på ulike måter. Markere høytider og merkedager. Lære å være sammen, vise omsorg og ta hensyn til hverandre, hjelpe til å løse konflikter. Rimelig grensesetting, lære om rett og galt, «god folkeskikk».

Nærmiljø og samfunn

La barna bli kjent med området rundt oss, butikk, post, skole osv. Rette fokus mot at vi har tilhørighet, til familiene våre og barnehagen. Oppleve like muligheter for jenter og gutter.

Antall, rom og form

Sørge for at vi har tilgang til ulike leker og materiell som gir barna erfaring med tall og tallbegreper. Være bevisst hvordan vi samtaler med barna; hvor mange vi er i gruppa, hvor mange fingre, tær, øyne vi har osv. Bruke de lekene hver og en viser interesse for som en ressurs til å telle, sortere etter form og farge, sammenligne. Bruke hverdagsaktiviteter og leken til å forme, telle, lage ulike mønstre, for eksempel i sand og snø.