null

VERDIER

Verdiarbeid i Torderød private barnehage

Verdiarbeid i Torderød private barnehage

Verdier er med på å gi mening og innhold. De er også med på å gi retning og føring på de valgene vi tar. I et samfunn i rask omstillingstakt er verdier et bestandig element som kan være med på å gi en forankring.

Verdiene ligger til grunn som normative, de preger lovgivningen, atferden og relasjonene mellom mennesker.

Hvis vi er forankret i verdiene som har vært med på å prege samfunnet vårt, og den måten vi lever på, så er vi trygge i møte med mennesker fra andre kulturer og religioner, men også i møtet med mennesker med annen kompetanse, evner og sosial bakgrunn.

Verdier er et viktig element i organisasjonskulturen som barnehagen har. De legger føringer for hva som er riktig, viktig, fint eller godt.

Hva sier rammeplanen om verdier?

I rammeplanen er det lagt opp til at barnehagen skal legge til rette for bevisstgjøring rundt en del verdier.

Rammeplanen sier bl.a:

Barnehageloven slår fast at oppdragelsen i barnehagen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier. Dette innebærer at barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen, og som forutsettes å ha bred oppslutning i befolkningen i Norge. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Dette er verdier vi også finner igjen i de fleste religioner og livssyn. Barne-hagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar.

Barnehagens verdiformidling skal praktiseres i overensstemmelse med menneskerettskonvensjoner som Norge er bundet av.

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen.

Nestekjærlighet og solidaritet er grunnsteiner i vår kultur. Toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. I barnegruppen kan de utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger.

Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger bør inngå i personalets pedagogiske drøftinger. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet.

Dette gjør vi.

Torderød barnehage har valgt å jobbe med en verdi i måneden. Denne blir skrevet på ukeplanen og stykket ned til små delmål som vi jobber med i gjennom uken. Foreldrene oppfordres til å samtale hjemme om det vi jobber med i barnehagen.

  • Vi ønsker en bevisstgjøring på verdier på barnehagenivå, gruppenivå, individnivå og i samarbeid med hjemmet.
  • Vi spesifiserer verdiene i årsplan og ukeplan. Vi samtaler og bevisstgjør de ansatte. Vi etterstreber at de voksne skal være gode rollemodeller.
  • Vi jobber med verdier i gruppene i barnehagen. I samlingsstund, sanger og bøker.
  • Vi jobber med verdier i samtaler og aktiviteter med enkeltbarn i løpet av dagen.
  • Vi oppfordrer foreldre til å samtale, gjøre aktiviteter og være oppmerksom på verdiene vi jobber med i barnehagen i løpet av dagen og måneden.