fane-torderod-barnehage-moss-jeloy-small

Å skape en god barnehage som er preget av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Barnas behov

Vi ønsker å jobbe i en barnehage der barna og deres behov står i fokus. Hvert barn skal få oppleve seg selv som et unikt og verdsatt individ, samtidig som det også er en del av fellesskapet. Å hjelpe barn til å utvikle et positivt selvbilde samt sosial kompetanse ser vi på som vår viktigste oppgave. I tillegg er vi opptatt av å legge til rette for varierte aktiviteter ute, så vel i skogen som i nærmiljøet. Andre satsningsområder vi ser på som naturlig og nødvendig i barnehagen er glede og humor. Vi må arbeide bevisst for å ha rom til dette i hverdagen, og vi ser sang og musikk som viktige kilder i dette arbeidet.

Trygghet og glede

Vi vil arbeide for at miljøet på avdelingen preges av trygghet og glede. Er man trygg og føler tilhørighet med barn og voksne i sitt miljø, kan man gå ut i verden å prøve og feile. På det grunnlaget håper vi at barna tør utforske sine omgivelser og derigjennom oppleve mestring. Trygghet og mestringsfølelse er viktig for å kunne utvikle et positivt selvbilde og tro på egne evner.

Tilknytningsperson

Trygghet jobber vi blant annet med ved å ha en fast tilknytningsperson for hvert barn. Dagsrytmen er lik fra dag til dag og ukeplanen er fast slik at hverdagen er forutsigbar for barnet. Det som er kjent vil som regel oppleves som trygt. Vi voksne vil prøve å ta vare på øyeblikket og undre oss sammen med barna.

Viktige nøkkelord

Vi ser at barna, foreldrene og personalet danner en helhet der de ulike faktorne påvirker hverandre gjensidig. For å oppnå barnehagens visjon om å skape en god barnehage preget av trygghet, trivsel og tilhørighet er det en del nøkkelord som blir viktige; forutsigbarhet, anerkjennelse, respekt, tillit, stabilitet og samarbeid. Samtidig er det viktig for oss å kunne være spontane – det blir kjedelig både for oss og barna dersom det aldri oppstår overraskelser i hverdagen.

Hva er trygghet for barn?

For barn dreier trygghet seg for en stor del om forutsigbarhet. Barna skal bli trygge i forhold til de andre barna, de voksne og «huset». Dette vil vi oppnå gjennom:

* vekt på innkjøringsperioden med en primærperson til hvert barn og samtale med foreldrene

* fast dagsrytme og stabilitet i personalsituasjonen

* la barna prøve ut evner/ferdigheter gjennom varierte aktiviteter og lek, bli kjent med seg selv og egne grenser
* møte barna med omsorg og anerkjennelse

* barna skal oppfatte seg selv som unike individer, men også som viktige deler av fellesskapet, bli selvstendige og ha et godt selvbilde

* ha temaarbeid over tid

*samarbeid og infoutveksling mellom hjem og barnehage

 

Hva er trygghet for foreldre?

Vi ønsker at foreldrene skal føle seg trygge på at barnas behov blir ivaretatt på best mulig måte den tiden de er i barnehagen. At foreldrene opplever denne tryggheten vil vi oppnå gjennom:

* rutiner som sikrer at foreldrene får best mulig info om sitt barn og barnehagens aktiviteter (årsplan, månedsplan, kontakt i hente- og bringesituasjonene, info på oppslagstavle, foreldresamtaler)

* å anerkjenne at foreldre er eksperter på egne barn

* å være ærlige mot foreldrene, de skal bli sett, hørt og møtt med respekt

* å la foreldrene se at vi har omsorg for barnet, at barnet blir sett og får et tilpasset pedagogisk tilbud

* at barnehagen er et møtested for foreldre (foreldremøter, foreldrekaffe, arrangementer i forbindelse med høytider osv)

 

Hva er trygghet for ansatte?

For at vi i personalet skal føle oss trygge er det en del ting som er viktige for oss:

* godt samarbeid både innad i personalgruppen og med foreldrene

* at foreldrene viser at de stoler på oss, gir oss tillit og viser respekt

* stabilitet i personalsituasjonen, at vi har tillit til hverandre og en god arbeidsfordeling

* at vi får god kontakt med barna og at de viser at de liker å være sammen med oss

* et godt forhold til samarbeidspartnerne våre