LEK

LEK er barns primære arena for å uttrykke seg. God selvfølelse, kompetanse, mestring og sosiale ferdigheter, er noen av gevinstene i lek.

VERDIER

VERDIER er med på å gi mening og innhold. De er også med på å gi retning og føring på de valgene vi tar. I et samfunn med rask omstillingstakt, er verdier et bestandig element som kan være med på å gi en forankring.

SOSIAL KOMPETANSE

SOSIAL KOMPETANSE gjør det mulig for barnet å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Det involverer samarbeid, ansvar, empati, selvkontroll, positiv selvhevdelse, lek, glede og humor.