Torderød barnehage eies og drives av Foreningen Torderød barnehage. Medlemmer av foreningen er Syvendedags Adventistkirken – Moss, Fredrikstad og Sarpsborg menigheter.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagen skal drives i samsvar med retningslinjer for tro og lære i Syvendedags Adventistkirken, og formidle den kristne tro til barna.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et inkluderende, utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen har åpent på hverdager mellom kl 07.00 og 17.00. Barnehagen holder sommerstengt i juli. Det er også stengt i romjulen. Opphold i mellomdagene i påsken avtales særskilt. Barnehagen holder stengt 5 dager i løpet av året pga planleggingsdager for personalet. Barna skal ha minimum 5 ukers ferie i løpet av året.

Eier av barnehagen har opptaksmyndighet. Opptakskrets er Moss kommune. Tildeling og oppsigelse av plasser foregår skriftlig. Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder regnet i hele kalendermåneder, med følgende unntak: Plassen kan ikke bringes til opphør i juni, juli og august. Barnehageplassen beholdes til skolestart, med mindre plassen sies opp. Barnehagen tilbyr hele og delte plasser. Deltidsplasser må deles med andre slik at de utgjør hele plasser.

Søker kan klage over avslag på søknad om barnehageplass eller manglende oppfyllelse av første eller andre ønske om barnehagevalg. Klagen må fremsettes skriftlig for Moss kommune og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til søker. Se nærmere forskrift nr 1477 av 16. desember 2005 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Barnehagen er godkjent for 20 plasser. Ved alder under tre år reduseres antall barn til det halve. Hovedopptaket skjer etter søknadsfristen 1. mars med oppstart 15. august. Ut over hovedopptaket, er det løpende opptak.

Etter barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Likedan har barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester​ §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak.

Opptaksprioriteringen ut over barnehagelovens bestemmelse er:
a) Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
b) Søsken av barn på Torderød skole
c) Barn av lærere på Torderød skole
d) Barn med tilhørighet til Syvendedags Adventistsamfunnet

Innenfor denne prioriteringsrekkefølge, og med mulighet til å gå utenfor prioriteringsrekkefølgen, vil det bli tilstrebet å få likest mulig kjønnsbalanse mellom barna og sikre minst to barn i hvert årskull.

Månedlig egenbetaling fastsettes av styret for det enkelte år. Betalingen forfaller forskuddsvis den første i hver måned. Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned. Dersom ikke annet er avtalt med styrer, mister barnet plassen fra påfølgende måned dersom betalingen er forsinket ut over aktuell måned.

Det ytes søskenmoderasjon med 30% for barn nr. 2 i barnehage innenfor Moss kommune. For barn nr. 3 og eventuelt flere, gis moderasjon med 50%.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Rådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø, ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldrerådets leder er foreldrenes representant i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende, og samordnende organ, og består av én representant for foreldrene, én for de ansatte, og én for eier.

Barnehagens godkjente oppholdsareal innendørs er 70 kvadratmeter. Barn over 3 år skal ha minimum 4 kvm netto lekeareal inne, mens barn under 3 år skal ha minimum 5,3 kvm netto lekeareal inne. Utearealet skal være minst seks ganger så stort som arealet inne.

Årsplan for den pedagogiske driften utarbeides for ett år om gangen. Årsplanen tilpasses de lokale forhold på grunnlag av den offentlige rammeplan for barnehagen. Foreldrerådet får årsplanen til orientering. Samarbeidsutvalget får årsplanen til godkjennelse.

Internkontrollperm, branninstruks og hendelsesforløpsbeskrivelse ved eventuelle ulykker er utarbeidet og befinner seg i lokalet.

Barnehagens ledelse og ansatte er i samsvar med barnehagelovens bestemmelse underlagt taushetsplikt. Samtidig fastsetter loven plikt til å gi opplysninger og bistand til sosial og barneverntjenesten på nærmere fastsatte vilkår. Alle barnehagens ansatte og representanter i samarbeidsutvalget skal undertegne taushetserklæring.

Driftsvedtektene fastsettes av eier og gjelder til de revideres. Endringsforslag fremlegges for samarbeidsutvalget til uttalelse før vedtakelse. De til enhver tid gjeldende driftsvedtekter gjøres kjent for foreldre/foresatte og Moss kommune.

1 Eierforhold

Torderød barnehage eies og drives av Foreningen Torderød barnehage. Medlemmer av foreningen er Syvendedags Adventistkirken – Moss, Fredrikstad og Sarpsborg menigheter.

2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagen skal drives i samsvar med retningslinjer for tro og lære i Syvendedags Adventistkirken, og formidle den kristne tro til barna.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et inkluderende, utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

3 Åpningstider

Barnehagen har åpent på hverdager mellom kl 07.00 og 17.00. Barnehagen holder sommerstengt i juli. Det er også stengt i romjulen. Opphold i mellomdagene i påsken avtales særskilt. Barnehagen holder stengt 5 dager i løpet av året pga planleggingsdager for personalet. Barna skal ha minimum 5 ukers ferie i løpet av året.

4 Opptak/oppsigelse

Eier av barnehagen har opptaksmyndighet. Opptakskrets er Moss kommune. Tildeling og oppsigelse av plasser foregår skriftlig. Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder regnet i hele kalendermåneder, med følgende unntak: Plassen kan ikke bringes til opphør i juni, juli og august. Barnehageplassen beholdes til skolestart, med mindre plassen sies opp. Barnehagen tilbyr hele og delte plasser. Deltidsplasser må deles med andre slik at de utgjør hele plasser.

Søker kan klage over avslag på søknad om barnehageplass eller manglende oppfyllelse av første eller andre ønske om barnehagevalg. Klagen må fremsettes skriftlig for Moss kommune og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til søker. Se nærmere forskrift nr 1477 av 16. desember 2005 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

5 Nærmere om opptak

Barnehagen er godkjent for 20 plasser. Ved alder under tre år reduseres antall barn til det halve. Hovedopptaket skjer etter søknadsfristen 1. mars med oppstart 15. august. Ut over hovedopptaket, er det løpende opptak.

Etter barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Likedan har barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester​ §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak.

Opptaksprioriteringen ut over barnehagelovens bestemmelse er:
a) Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
b) Søsken av barn på Torderød skole
c) Barn av lærere på Torderød skole
d) Barn med tilhørighet til Syvendedags Adventistsamfunnet

Innenfor denne prioriteringsrekkefølge, og med mulighet til å gå utenfor prioriteringsrekkefølgen, vil det bli tilstrebet å få likest mulig kjønnsbalanse mellom barna og sikre minst to barn i hvert årskull.

6 Foreldrenes egenbetaling

Månedlig egenbetaling fastsettes av styret for det enkelte år. Betalingen forfaller forskuddsvis den første i hver måned. Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned. Dersom ikke annet er avtalt med styrer, mister barnet plassen fra påfølgende måned dersom betalingen er forsinket ut over aktuell måned.

Det ytes søskenmoderasjon med 30% for barn nr. 2 i barnehage innenfor Moss kommune. For barn nr. 3 og eventuelt flere, gis moderasjon med 50%.

7 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Rådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø, ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldrerådets leder er foreldrenes representant i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende, og samordnende organ, og består av én representant for foreldrene, én for de ansatte, og én for eier.

8 Arealbestemmelser

Barnehagens godkjente oppholdsareal innendørs er 70 kvadratmeter. Barn over 3 år skal ha minimum 4 kvm netto lekeareal inne, mens barn under 3 år skal ha minimum 5,3 kvm netto lekeareal inne. Utearealet skal være minst seks ganger så stort som arealet inne.

9 Årsplan

Årsplan for den pedagogiske driften utarbeides for ett år om gangen. Årsplanen tilpasses de lokale forhold på grunnlag av den offentlige rammeplan for barnehagen. Foreldrerådet får årsplanen til orientering. Samarbeidsutvalget får årsplanen til godkjennelse.

10 Internkontroll og forsikring

Internkontrollperm, branninstruks og hendelsesforløpsbeskrivelse ved eventuelle ulykker er utarbeidet og befinner seg i lokalet.

11 Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagens ledelse og ansatte er i samsvar med barnehagelovens bestemmelse underlagt taushetsplikt. Samtidig fastsetter loven plikt til å gi opplysninger og bistand til sosial og barneverntjenesten på nærmere fastsatte vilkår. Alle barnehagens ansatte og representanter i samarbeidsutvalget skal undertegne taushetserklæring.

12 Driftsvedtektenes varighet og spredning

Driftsvedtektene fastsettes av eier og gjelder til de revideres. Endringsforslag fremlegges for samarbeidsutvalget til uttalelse før vedtakelse. De til enhver tid gjeldende driftsvedtekter gjøres kjent for foreldre/foresatte og Moss kommune.

Vedtatt av barnehagens styre 6 oktober 2014, med siste endringer i april 2024.