«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til ktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» (Barnehageloven § 3)

Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barna må støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for det.

Barns medvirkning i praksis:

Organisering

– små grupper
– aldersdelte grupper

Aktiviteter

– hverdagsaktiviteter
– temaaktiviteter
– formingsaktiviteter
– turer

Fysisk miljø

– legge til rette slik at det er lett for barna å finne fram

Dokumentasjon

– bilder fra prosessen og ferdig arbeid
– utstillinger
– praksisfortellinger/utsagn fra barna

Vurdering

– drøfting i små grupper
– spørsmål til de største barna
– fjes med forskjellig uttrykk til å peke på

Konsekvenser

Medvirkningens positive konsekvenser:
– ansvar, tilhørighet, engasjement, selvfølelse (å bety noe), identitet, samhørighet, meningsfylt produksjon, demokratitrening (lære seg å nå fram i fellesskap)